www.pecem.com.tr Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi www.pecem.com.tr ile www.pecem.com.tr sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.pecem.com.tr
Üye: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetlerden, yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.
Kampanya: Hizmetin Sitede satışı işlemi ile ilgili süreçtir.
Kampanya Süresi: Ürünlerin Sitede satışa arz edildiği dönem.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, ürünlerin sitede satışı ve bu kapsamda Peçem Ferace tarafından sunulacak hizmetlerin yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Üye, Sitede yer alan hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2 Üye, Siteye erişmek ve Sitede işbu Sözleşme kapsamında işlem yapmak amacıyla kullanacağı kullanıcı ismi ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara istinaden Peçem Ferace’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Üye,Peçem Ferace’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Peçem Ferace’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.4 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.5 Üye,Peçem Ferace’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Peçem Ferace ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin işbu Sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Peçem Ferace doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.6 Peçem Ferace’dan kaynaklanmayan herhangi bir teknik sebepten ve/veya üçüncü kişi eylem ve işlemlerinden Siteye ulaşılamaması halinde, Üye,Peçem Ferace,nin sorumlu olmayacağını ve Peçem Ferace,den herhangi hak, alacak ve zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Peçem Feracea’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Peçem Ferace, Sitede ürünlerin Üyelere Kampanya Süreleri boyunca sunulması ve ürünlerin satışının gerçekleştirilmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Peçem Ferace, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler yapabilir. Yapılan bu değişiklikler ilgili Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Peçem Ferace tarafından ilgili hizmetlerin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurulur.

5.3 Peçem Ferace,ya üyelik ücretsizdir. Peçem Ferace istediği zaman, Sitede belirtmek suretiyle, hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Sitede bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Üyelere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6. Gizlilik Politikası

Peçem Ferace, Sitede, Üyelerle ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikasında belirtilen haller haricinde herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya şirket ile paylaşmayacağını veya bilgileri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Peçem Ferace ait ve/veya Peçem Ferace tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Peçem Ferace telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez; aksi takdirde Peçem Ferace’nin doğacak tüm zararını ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Peçem Ferace, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Peçem Ferace, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Peçem Ferace için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Peçem Ferace,den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Peçem Ferace,nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

11.1 Taraflar, işbu Sözleşmenin Üye tarafından ve/veya Peçem Ferace tarafından feshedilmedikçe, Taraflar arasında geçerli olacağını ve yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2 Peçem Feracea, Üyelerin işbu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Peçem Ferace,nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

12. Peçem Ferace Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Peçem Ferace,nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Peçem Ferace,yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yürürlülük

İşbu sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Sözleşmesiyle veya Peçem Ferace,nin uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin:

E-posta: info@pecem.com.tr

EK-1 Gizlilik Politikamız

Peçem Ferace, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Peçem Ferace, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

c. Üyenin, Üyelik Sözleşmesine ve/veya hukuka aykırı olarak üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmesi,

Peçem Ferace,de, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Peçem Ferace,nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sitenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Peçem Ferace,de kullanıcılara ve kullanıcıların Sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (kurabiye – cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Peçem Ferace, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Peçem Ferace,nin değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.